Polityka prywatności 


Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu Internetowego NetHorizon.pl, oraz pozwala w zrozumieniu, jakie dane i informacje są zbierane i w jakim celu je wykorzystujemy.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta jest właściciel serwisu NetHorizon.pl - firma NETHAPPEN Marcin Koczwara z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Boya Żeleńskiego 5A/61, NIP: 873-295-53-36, REGON: 120704484, zwanym dalej jako "Administrator" lub "Dostawca Usług").

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Administrator danych dołożył wszelkich starań aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych oraz podjęte zostały środki techniczne i organizacyjne w szczególności służące zapobieganiu pozyskiwania danych oraz ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione.
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym "RODO", oraz w przepisach prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych - ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

Dane osobowe, cel i czas przechowywania

Dostawca Usług pozyskuje i przetwarza Twoje dane osobowe t.j.: 

  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy,
  • NIP, PESEL, nr dokumentu potwierdzającego toższamość
  • adres, miejscowość, kod pocztowy, (siedziba firmy lub adres zameldowania),
  • dodatkowe dane teleadresowe do Kontaktu jeśli inne niż adres zameldowania lub siedziby firmy
  • telefon,
  • adres e-mail,
  • nazwa użytkownika (login),
  • adres ip,
  • user-agent (nagłówek żądania wysyłany przez przeglądarkę www, identyfikujący oprogramowanie Klienta).

Wymienione powyżej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług przez Dostawcę, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Dostawcę działań na żądanie Klienta oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Dostawcę obowiązku prawnego oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę (identyfikacji Klienta, sprawdzenia wiarygodności Klienta, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi Konta Klienta w serwisie, obsługi zamówień i płatności, rozliczeń finansowych, obsługi zgłoszeń serwisowych i reklamacji, tworzenia wewnętrznych analiz i statystyk). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Usług Dostawcy. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu upłynięcia okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem zawartych z Tobą umów, a dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zawartej przez Ciebie umowy. Dostawca jest uprawniony do przekazania Twoich danych swoim Podwykonawcom (na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych pomiędzy Dostawcą a Podwykonawcami Dostawcy), Rejestratorom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym, Operatorom Szybkich Płatnośći on-line oraz podmiotom realizującym usługi na rzecz Klienta, w których Dostawca pośredniczy w zawarciu umowy. Ponadto Dostawca jest zobowiązany do przekazania danych Klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych organów prawnych lub sądowych.

Wgląd i modyfikacja danych osobowych

Klient ma możliwość wglądu oraz dokonywania samodzielnej korekty swoich danych osobowych w Panelu Klienta, po zalogowaniu się do serwisu. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych oraz dokonywania aktualizacji swoich danych w przypadku aktywnej umowy z Dostawcą.

Usunięcie konta i danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym Usunięcie Konta z serwisu Dostawcy, gdy nie wiążą Klienta żadne umowy z Dostawcą. Dostawca jest uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych Klienta oraz danych dotyczących jego Usług w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa, w celu dochodzenia roszczeń z zawartych Umów lub wykonania ciążących na Dostawcy obowiązków przewidzianych wprzepisach prawa dotyczących w szczególności zobowiązań podatkowych.