Wniosek o wydanie kodu Authinfo 


Aby uzyskać kod AuthInfo domeny zarejestrowanej w NetHorizon.pl, należy wypełnić i wysłać wniosek zgodnie z intstrukcją:

 1. Wniosek należy pobrać:
  http://www.nethorizon.pl/files/cms/source/Wniosek_authinfo_CS_0120.pdf
 2. Wniosek jest adresowany do rejestratora domen: Consulting Service Sp. z o.o.
  Proszę podać Numer Partnera CSP: 1225
 3. Wypełnić formularz we wniosku, dane na które została zarejestrowana domena muszą być zgodne:
  1. osoby fizyczne
   • Imię i Nazwisko
   • Numer PESEL
   • Telefon kontaktowy
   • Autoryzowany adres e-mail
  2. firmy
   • Pełna nazwa firmy
   • Adres głównej siedziby
   • NIP / REGON
   • Dane reprezentanta / Pełnomocnika
   • Telefon kontaktyowy
   • Autoryzowany adres e-mail
 4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające status Abonenta:
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
  • dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;
  • dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS;
  • dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS;
  • dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego – odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru
 5. Uzupełnić nazwę domeny której dotyczy wniosek oraz złożyć wymagane podpisy.
 6. Wysłać zeskanowany wniosek wraz z dokumentami na adres e-mail: kontakt@nethorizon.pl,
  który w Państwa imieniu prześlemy do rejestratora.
 7. Wniosek można wysłać też listownie bezpośrednio do rejestratora:

  Consulting Service Sp. z o.o.
  ul. J.Iwanowa – Szajnowicza 7 lok. U3
  02-796 Warszawa