Warunki korzystania z usługi DNS Manager


Definicje

Dostawca, Dostawca Usług, Usługodawca
NETHAPPEN Marcin Koczwara, z siedzibą w Tarnowie ul. Boya Żeleńskiego 5A/61, NIP: 873-295-56-36, REGON: 120704484

Klient
osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja, która posiada zarejestrowane konto w systemie dostawcy oraz zawarała umowę z Dostawcą Usług.

Usługa
usługa DNS Manager służąca do zarządzania rekordami DNS

Serwery Nazw
autorytatywne serwery nazw przechowujące konfigurację strefy domeny oraz rekordy DNS.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia usługi DNS Manager przez Dostawcę, jest Regulaminem Szczegółowym w rozumieniu Regulaminu Ogólnego.
 2. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu Usługi DNS Manager są rozszerzeniem lub uzupełnieniem postanowień zawartych w Regulaminie Ogólnym, a w przypadku konfliktu postanowień, postanowienia tu zawarte mają pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu Ogólnego.
 3. DNS Manager to usługa świadczona elektronicznie, polegająca na udostępnieniu Klientowi przez Dostawcę, Panelu Sterowania do zarządzania rekordami DNS, domeny obsługiwanej na Serwerach Nazw Dostawcy. Opis funkcjonalności usługi jest dostępny pod adresem: https://www.nethorizon.pl/uslugi
 4. Usługa DNS Manager jest dostarczana w dwóch wersjach: płatnej i darmowej, różniących się możliwościami co do ilości obsługiwanych rekordów oraz funkcjonalnością.

II. Warunki korzystania z usługi DNS Manager

 1. Darmowa usługa DNS Manager jest świadczona w sposób w jaki jest dostępna w danej chwili. Dostawca nie udziela  żadnych gwarancji co do sposobu działania usługi, stałości limitów i parametrów, przydatności oraz nie gwarantuje że usługa będzie działać nieprzerwanie.
 2. W przypadku Darmowej usługi DNS, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi oraz za utracone przez Klienta korzyści w tym utratę możliwości biznesowej, utraty zamówień, umów i Klientów, utratę rzeczywistych lub przewidywynaych zysków, utratę reputacji, utratę szans.
 3. Klient odpowiada za przeprowadzenie samodzielnej konfiguracji rekordów DNS za pomocą interfejsu w Panelu Sterowania oraz za samodzielne administrowanie tą usługą.
 4. W przypadku wykonywania przez Dostawcę konfiguracji usługi, migracji danych, umowa na takie działania będzie ustalana indywidualnie.
 5. Warunkiem technicznym skorzystania z usługi DNS Manager, jest wydelegowanie domeny na unikalne Serwery Nazw Dostawcy, które są powiązane z kontem Klienta.

III. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin Ogólny,
  dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://nethorizon.pl/regulaminy