Warunki rejestracji, odnowienia, cesji i transferu Domen


Definicje

Dostawca, Dostawca Usług, Usługodawca
NETHAPPEN Marcin Koczwara, z siedzibą w Tarnowie ul. Boya Żeleńskiego 5A/61, NIP: 873-295-56-36, REGON: 120704484
Klient
osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja, która posiada zarejestrowane konto w systemie dostawcy oraz zawarała umowę z Dostawcą Usług.
Abonent
właściciel domeny, którego dane są podane podczas procesu rejestracji domeny. Klient może być Abonentem lub może działać w imieniu osób trzecich.
Strona przejmująca
nowy właściciel domeny (abonent), który przejmuje prawa do domeny w procedurze e-cesji
Rejestr
 • baza danych zawierająca informacje dotyczące zarejestrowanych nazw domen w danej nazwie domenowej,
 • organizacja zarządzająca danym Rejestrem (operator rejestru), kontrolująca zasady alokacji nazw domen w danych domenach za które jest odpowiedzialna.
Rejestrator, Rejestrator Domen
podmiot posiadający status oficjalnego, akredytowanego rejestratora domen lub podmiot pośredniczący, który jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do wykonywania operacji w Rejestrach, działający jako pośrednik pomiędzy Klientem a właściwym Rejestrem, z którym Usługodawca zawarł umowę o współpracy.
Rejestrator Dostawcy
firma Consulting Service Sp. z o.o., NIP: 521-365-25-80, Regon: 146792077, której adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: https://www.consultingservice.pl, z którą Dostawca zawarł umowę partnerską.
Wygaśnięcie domeny
stan w który wchodzi domena, która nie została odnowiona przed datą wygaśnięcia. Jest to okres karencji, pozwalający przywrócić prawa i funkcjonowanie domeny. Nie każda domena posiada ten status.
Kwarantanna domeny
stan domeny następujący po okresie wygaśnięcia domeny do momentu uwolnienia nazwy domeny do publicznej puli.
Dla niektórych domen możliwe jest wykupienie domeny ze stanu Kwarantanny, co jest związane z wysokim kosztem.
Spis Domen
strona w serwisie dostawcy z aktualną ofertą domen i szczegółowym opisem Rejestrów znajdująca się pod adresem https://www.nethorizon.pl/domeny

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług rejestracji i utrzymania domen internetowych przez Dostawcę, jest Regulaminem Szczegółowym w rozumieniu Regulaminu Ogólnego. Postanowienia niniejszego Regulaminu Domen, mają pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu Ogólnego.
 2. Dostawca wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w procedurze zawarcia umowy pomiędzy Klientem a właściwym Rejestrem poprzez Rejestratora Domen z którym Dostawca ma umowę (Rejestrator Dostawcy).
 3. Dostawca może działać w porozumieniu z innymi podmiotami w zakresie rejestracji i utrzymywania Domen internetowych, w szczególności z innymi Rejestratorami, Operatorami Rejestrów, partnerami Rejestratorów i innymi pośrednikami.
 4. Klient niebędący Konsumentem może podejmować czynności dotyczące Domen także na rzecz swoich Abonentów. Zobowiązuje się wówczas do spełnienia względem takiego Abonenta obowiązków informacyjnych, przedstawienia takiemu Abonentowi warunków tożsamych ze wskazanymi w Regulaminach, w tym w niniejszym Regulaminie Domen oraz uzyskanie wymaganej zgody.
 5. Klient zobowiązuje się do dalszego zobowiązania tego Abonenta do przestrzegania warunków Umowy i ponosi odpowiedzialność za  sposób wykorzystania Usługi przez takiego Abonenta, jak za siebie samego.
 6. Klient wyraża zgodę na reprezentowanie Klienta lub Abonenta wskazanego przez Klienta przed właściwym Rejestrem lub Rejestratorem oraz wykonywaniu w imieniu Klienta lub Abonenta Klienta wszelkich czynności prawnych dotyczących rejestracji lub utrzymania nazwy domeny. Udzielone Dostawcy pełnomocnictwo zawiera umocowanie do ustanowienia dalszych pełnomocnictw, a także prawo do przekazania danych, w tym osobowych, podanych przez Klienta lub Abonenta Klienta, w zakresie wymaganym przez Rejestratora Dostawcy oraz właściwy Rejestr.
 7. Klient podając dane Abonenta domeny przed wykonaniem operacji Rejestracji lub Transferu do Dostawcy (Rejestratora Dostawcy), oświadcza że dane te są prawidłowe. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych danych Abonenta przez Klienta, w tym adresu e-mail.
 8. Z chwilą zawarcia umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny, Klient wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu właściwego Rejestru oraz regulaminu Rejestratora Dostawcy, z którego usług Usługodawca korzysta.
 9. Usługodawca udostępnia na swoich stronach odnośniki do regulaminów Rejestrów, znajdujących się w ofercie Dostawcy oraz regulaminów Rejestratorów z których Usługodawca korzysta.
 10. Na stronie Dostawcy w Spisie Domen znajdują są wyszczególnione operacje, które można wykonać na danej domenie wraz z przypisanymi do nich cenami.
 11. Symbolem IDN są oznaczone domeny obsługujące narodowe znaki diaktryczne, dla których istnieje możliwość rejestracji i obsługi. Jeżeli w spisie domen jest podana dodatkowa cena przy symbolu IDN, jest to cena operacji dla domen ze znakami diaktrycznymi w formacie ACE-IDN.
 12. Domeny z narodowymi znakami diaktrycznymi IDN są rejestrowane zgodnie ze standardami RFC 3490, RFC 3491, RFC 3492. W przypadku zmiany standardu na świecie, Klient akceptuje zmianę i wyraża zgodę na zmianę dotychczasowego kodowania znaków ACE-IDN na inny.
 13. Wszystkie nowe, zarejestrowane domeny, wskazują domyślnie na prywatne serwery DNS przypisane do konta Klienta.
 14. Klient będący konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta wyraża zgodę na wykonanie operacji w Rejestrach domen w momencie potwierdzenia zapłaty przed 14-dniowym terminem Odstąpienia od Umowy oraz rezygnuje z prawa Odstąpienia od Umowy.
 15. Wykonane operacje na Rejestrach domen oraz opłaty towarzyszące nie podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości cofnięcia operacji odnowienia lub rejestracji zawierających pomyłkę lub literówkę w nazwie domeny.

II. Dane osobowe, Polityka prywatności

 1. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych obsługiwanych przez niego Abonentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowieniami regulaminów Rejestrów, postanowieniami regulaminów Rejestratorów oraz pośredników, z których Usługodawca korzysta.
 2. Dane osobowe Klienta oraz jego Abonentów mogą być używane przez Usługodawcę wyłącznie w celu wywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów Rejestrów, regulaminów Rejestratorów oraz pośredników.
 3. Klient w imieniu swoim oraz swoich Abonentów, akceptuje politykę prywatności Rejestrów oraz akceptuje ograniczenia/wymagania odnoszące się do ujawnienia danych osobowych abonenta (właściciela domeny), które mogą lub muszą być podane do wiadomości publicznej lub do wiadomości podmiotów prywatnych oraz udostępnienia tych informacji w ogólnodostępnej bazie WHOIS. Informacje o ujawnianiu/ukrywaniu danych osobowych WHOIS w poszczególnych Rejestrach znajdują się w spisie domen, na stronach dostawcy oraz regulaminach poszczególnych Rejestrów.
 4. Na Kliencie ciąży wyłączny obowiązek informowania obsługiwanych przez niego Abonentów o fakcie przetwarzania danych osobowych Abonentów przez Usługodawcę, przez Rejestry, Rejestratorów oraz pośredników współpracujących z Usługodawcą oraz o zasadach dotyczących upubliczniania/ukrywania danych osobowych, określonych w Rejestrach.
 5. Obowiązek, o którym mowa w powyższym punkcie (pkt. 4) niniejszego Regulaminu, dotyczy także informowania Abonentów – osób fizycznych o ich prawie do poprawiania swoich danych osobowych, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Usługodawcę.    
 6. W przypadku gdy dany Rejestr umożliwia ukrycie danych (RODO/GDPR), jest on automatycznie i bezpłatnie aktywowany dla Abonentów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Usługa "Ukrywanie danych" (Privacy Protection) możliwa jest dla wybranych domen globalnych gTLD. Jest realizowana przez Rejestratora i wymaga dodatkowej opłaty. Klient w formularzu rejestracji może wybrać aktywacje tej usługi. Podana cena usługi zostanie doliczona do rocznej ceny rejestracji domeny i następnie do każdego rocznego odnowienia domeny.
 8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Klientów i Abonentów innym podmiotom, za wyjątkiem organów państwowych posiadających uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotów trzecich, gdy jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez podmiot trzeci, któremu dane są przekazywane.
 9. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOIS. Widoczność danych można zweryfikować w ogólnodostępnych bazach WHOIS. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Usługodawcą.

III. Zawarcie, Czas trwania Umowy

 1. Umowa jest zawierana na czas oznaczony, której minimalny czas trwania wynosi jeden rok.
 2. Usługa jest świadczona w sposób ciągły, której czas trwania można przedłużać na następny Okres Abonentowy.
 3. Ostateczne zawarcie umowy rejestracji, odnowienia lub transferu nazwy domeny następuje z chwilą zaakceptowania przez Rejestr operacji rejestracji, odnowienia lub transferu domeny.
 4. Dostawca rozpoczyna operacje Rejestracji, Odnowienia lub Transferu domeny w momencie Potwierdzenia płatności otrzymanej opłaty abonentowej za Rejestrację, Odnowienie lub Transfer nazwy domeny.
 5. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia, nazwa domeny nie jest w żaden sposób rezerwowana w Rejestrze i nie gwarantuje Klientowi pierwszeństwa rejestracji. W przypadku konfliktu nazw, pierwszeństwo rejestracji ma operacja rejestracji wykonana wcześniej, której wpłata została uznana przez dany Rejestr jako pierwsza.
 6. W przypadku niepowodzenia wykonania operacji na Rejestrze, Dostawca podejmie dodatkowe próby wykonania operacji, a w przypadku ich niepowodzenia, Umowa zostanie rozwiązana oraz dokonana opłata zostanie zwrócona Klientowi.
 7. Z chwilą skutecznego zawarcia umowy rejestracji domeny, rozpoczyna się świadczenie obsługi administracyjnej domeny przez Usługodawcę. Obsługa administracyjna domeny trwa przez cały okres abonamentowy. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za czynności związane z obsługą domeny w Rejestrze, z wyjątkiem płatnych operacji wykonywanych na Rejestrze, które są wyszczególnione w spisie domen.
 8. Od momentu zawarcia umowy rejestracji nazwy domeny, Abonent nabywa pełne prawa do dysponowania nazwą domeny. Usługodawca zobowiązuje się do realizowania dyspozycji w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych za pomocą mechanizmów on-line w Panelu Klienta.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów oraz zweryfikowanie danych Abonenta przed zawarciem umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny.
 10. Usługodawca może odmówić realizacji umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny w przypadku, gdy:
  1. nazwa domeny została zarejestrowana lub zarezerwowana w Rejestrze przez inny podmiot,
  2. podane dane abonenta są niepełne lub nieprawdziwe,
  3. rejestracja jest niemożliwa z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Usługodawcy.
 11. Domeny są odnawiane na kolejny okres Abonentowy w momencie potwierdzenia płatności za Zamówienie Odnawiające domenę.
 12. Informacje o domenach, dla których wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie odnowienia oraz domeny nie posiadające stanu wygaśnięcia oraz kwarantanny są zamieszczone w spisie domen. W przypadku tych domen Dostawca uwzględni wyjątki Rejestrów oraz wskaże wcześniejszy termin płatności w zamówieniu odnawiającym.
 13. Dostawca przestaje reprezentować Abonenta przed właściwym Rejestrem domen przypadku:
  1. wypowiedzenia umowy o świadczeniu usługi rejestracji i obsługi domeny pomiędzy Klientem a Dostawcą,
  2. wyrejestrowania Domeny,
  3. zrzeczenia się praw do reprezentowania Klienta przez Dostawcę lub przez Rejestratora Dostawcy przed właściwym Rejestrem domen lub pośrednikiem Rejestru domen.
 14. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wykonywanie płatności za Wnioski Zamówień Domen swoich abonentów oraz za informowanie Abonentów Klienta o terminach wygaśnięcia domen.

IV. Transfer domeny, zmiana Rejestratora

 1. Abonent będący właścicielem domeny, ma prawo do zmiany Rejestratora nazwy domeny (przeniesienie obsługi administracyjnej i technicznej), w dowolnym momencie trwania umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 2. Transfer domeny do Rejestratora Dostawcy jest możliwy pod warunkiem spełnienia wymagań danego Rejestru:
  1. posiadanie kodu "authinfo" uzyskanego u dotychczasowego Rejestratora (jeśli jest wymagany),
  2. podanie we wniosku zamówienia aktualnej daty wygaśnięcia domeny transferowanej
  3. opłacenie operacji transferu (jeśli jest wymagane),
  4. potwierdzenie zmiany Rejestratora, akceptacja odnośników w mejlach (jeśli jest wymagane),
  5. wykonanie czynności lub spełnienie dodatkowych wymogów wymaganych przez Rejestr lub Rejestratora.
 3. W przypadku, gdy operacja transferu jest płatna, uwględnia ona odnowienie domeny o kolejny okres abonentowy (1 rok) doliczony do bierzącego okresu.
 4. Dla domen zarejestrowanych u Rejestratora Dostawcy, kod "authinfo" jest wydawany na żądanie właściciela domeny (abonenta), poprzez wypełnienie i przesłanie specjalnego wniosku. Dostawca pośredniczy w przekazaniu wniosku pomiędzy Rejestratorem Dostawcy a Klientem.
 5. Transfer Domeny do Dostawcy (Rejestratora Dostawcy) jest równoznaczny z zawarciem przez Klienta Umowy, na czas oznaczony równy okresowi ważności Domeny.
 6. W przypadku wykonania transferu Domeny do innego Rejestratora niezwiązanego z Dostawcą, Umowa na utrzymanie domeny jest automatycznie rozwiązywana.

V. E-cesja, zmiana Abonenta domeny

 1. E-cesja jest usługą dokonywaną drogą elektroniczną, jest możliwa pod pewnymi warunkami:
  1. operacja dla większości domen jest usługą bezpłatną, istnieją jednak wyjątki kiedy operacja jest dodatkowo płatna , o czym klient zostanie poinformowany podczas inicjowania operacji (uwzględnione w cenniku na stronie)
  2. strony uczestniczące w procedurze e-cesji otrzymają od Rejestratora, wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym
  3. w przypadku braku potwierdzenia e-cesji przez którąkolwiek ze stron w ciągu 14 dni od zgłoszenia, e-cesja zostanie automatycznie anulowana
  4. rejestrator lub dostawca, mogą poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących przeprowadzanej zmiany abonenta
 2. Dotychczasowy Abonent nazwy domeny oraz Strona przejmująca prawa i obowiązki związane z nazwą domeny oświadczają, iż znane są im regulaminy i procedury właściwego Rejestru dotyczące rejestracji i utrzymania nazwy domeny oraz wszelkie wymogi prawne związane ze zmianą Abonenta nazwy domeny.
 3. Klient dokonujący operacji E-cesji, oświadcza iż jest upoważniony do działania w imieniu Abonenta i Strony przejmującej oraz uzyskał udokumentowaną zgodę od tych stron.
 4. Na wniosek Abonenta Klienta, Dostawca w porozumieniu z Klientem może przyporządkować Abonenta do innego konta Klienta.

VI. Odpowiedzialność Dostawcy

 1. Dostawca nie gwarantuje rejestracji lub odnowienia Nazwy Domeny. Dokonanie rejestracji lub odnowienia zależy wyłącznie od decyzji właściwego Rejestru.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania usługi z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Dostawcę, w szczególności za nieprawidłowe działanie systemów współpracujących z nim Rejestratorów, systemów Rejestrów oraz Pośredników Finansowych (dostawców mechanizmów płatności on-line).
 3. Dostawca i Rejestrator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieznajomość praw i obowiązków związanych z przejmowaną usługą przez stronę przejmującą nazwę domeny.
 4. Termin ważności zamówienia (termin zapłaty) jest tożsamy z ostatecznym momentem wykonania operacji na rejestrze. Dostawca uwzględnił czas przetwarzania operacji, mogący wynieść kilka godzin. Jednak Klient nie powinien wykonywać operacji na ostatnią chwilę i uwzględnić możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, w tym niemożliwości wykonania lub wydłużenia wykonywania poszczególnych operacji.
 5. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu zapłaty, warunkującego możliwość przedłużenia okresu ważności Domeny, które nie spowodowało całkowitej utraty prawa do Domeny (wygaśnięcie, kwarantanna). Dostawca przygotuje  nowe zamówienie odnawiające Domenę Wygasłą lub Domenę w Kwarantannie zgodnie z cennikiem za taką operacje (jeżeli takie operacje są możliwe w przypadku danej domeny).
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie Domeny lub utratę przez Abonenta prawa do Domeny spowodowane niezawarciem Umowy na kolejny okres rozliczeniowy przez Klienta lub opóźnieniem Klienta w zakresie terminu zapłaty, skutkującym utratą możliwości przedłużenia okresu ważności Domeny. Dostawca nie gwarantuje także przywrócenia Abonentowi pełnego prawa do posługiwania się Domeną w przypadku opisanym powyższym punkcie (pkt.5)
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie wymagań formalnych i proceduralnych przez Klienta lub Abonentów Klienta.
 8.  Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materialne i prawne skutki niedopełnienia przez Klienta obowiązków informacyjnych w stosunku do Abonentów Klienta.
 9. Niewykonanie przez Abonenta obowiązków określonych w art. IV pkt. 2, nie obciąża Dostawcy odpowiedzialnością za niepowodzenie Transferu Domeny, w tym utraty prawa do Domeny.