Regulamin świadczenia usługi HostingPlus


Definicje

Dostawca, Dostawca Usług, Usługodawca
NETHAPPEN Marcin Koczwara, z siedzibą w Tarnowie ul. Boya Żeleńskiego 5A/61, NIP: 873-295-56-36, REGON: 120704484

Klient
osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja, która posiada zarejestrowane konto w systemie dostawcy oraz zawarała umowę z Dostawcą Usług.

Usługa

 • usługa hostingowa HostingPlus
 • usługa zawarta w usłudze hostingowej, np. konto e-mail, serwer www, baza danych, 
Pakiet, Wariant
jeden z rodzajów abonamentu usługi HostingPlus, różniący się ceną i wielkością, przydziałem zasobów sprzętowych, limitami parametrów bezpieczeństwa oraz ilością usług, jakie można uruchomić na danym serwerze.
Kopia zapasowa, Kopia bezpieczeństwa
dane zapisane na zewnętrznych nośnikach danych, znajdujących się w innym miejscu, często osobnej lokalizacji geograficznej.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia usługi HostingPlus przez Dostawcę, jest Regulaminem Szczegółowym w rozumieniu Regulaminu Ogólnego.
 2. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu Usługi HostingPlus są rozszerzeniem lub uzupełnieniem postanowień zawartych w Regulaminie Ogólnym, a w przypadku konfliktu postanowień, postanowienia tu zawarte mają pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu Ogólnego.
 3. HostingPlus to usługa świadczona elektronicznie, polegająca na udostępnieniu Klientowi przez Dostawcę usług, zasobów i funkcjonalności, opisanych w ofercie, zamieszczonej na stronie https://www.nethorizon.pl/hosting
 4. Usługa HostingPlus jest sprzedawana w formie przedpłacanego abonamentu rocznego składającego się z pakietów, różniących się między sobą wielkością przyznanych zasobów serwera oraz ilością możliwych usług do uruchomienia.

II. Warunki korzystania z usługi HostingPlus

 1. Klient zamawiając usługę, powinien  zapoznać się ze specyfikacją techniczną, możliwościami usługi oraz limitami danego pakietu, a następnie wybrać odpowiedni wariant, spełniający jego wymagania co do planowanej ilości usług, obciążenia i  wykorzystania zasobów.
 2. Klient odpowiada za przeprowadzenie samodzielnej konfiguracji usług za pomocą interfejsu w Panelu Sterowania oraz za samodzielne administrowanie tymi usługami.
 3. W przypadku wykonywania przez Dostawcę konfiguracji usług, instalacji lub migracji danych, umowa na takie działania będzie ustalana indywidualnie.
 4. Warunkiem technicznym podpięcia domen do usługi HostingPlus jest ich wydelegowanie na serwery DNS Dostawcy i dodanie ich w Panelu Sterowania. Domeny są automatycznie konfigurowane przez system wraz ze wszelkimi niezbędnymi rekordami. W przypadku zaawansowanych lub niestandardowych ustawień DNS, Klient może skorzystać z usługi DNS Manager aby zarządzać dodatkowymi rekordami DNS.
 5. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie wykonywać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych Dostawcy, niezależnie od tego, czy Dostawca także tworzy takie kopie. Dostawca nie jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowej Materiałów i nie jest zobowiązany do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Klienta. Funkcjonalność kopii migawkowej (snapshoty) nie jest kopią zapasową w rozumieniu kopii bezpieczeństwa i nie chroni w przypadku ich samodzielnego usunięcia, uszkodzenia danych, sprzętu czy systemu plików.

III. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin Ogólny,
  dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://nethorizon.pl/regulaminy